You are currently viewing Praca jako detektyw

Praca jako detektyw

 

Obecnie w Polsce działa kilkuset licencjonowanych detektywów. Praca jako detektyw może być bardzo interesująca dla osób poszukujących nowych wyzwań. Zawód ten wzbudza duże zainteresowanie, jednak nie każdy ma predyspozycje by zostać detektywem. Warto sprawdzić, jakie warunki należy spełnić by móc otworzyć swoje własne biuro detektywistyczne.

Jak założyć agencję detektywistyczną?

biuro detektywistyczneProwadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczone są usługi detektywistyczne uprawnia przedsiębiorcę do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób, których te dane dotyczą. Przedsiębiorca nie może jednak powierzać przetwarzania danych innemu podmiotowi z wyjątkiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy czynności. Dodatkowo po zakończeniu sprawy przedsiębiorca zobowiązany jest zniszczyć przetwarzane wcześniej dane osobowe. Poza wspomnianym wyjątkiem dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych osoby prowadzące biuro detektywistyczne mają identyczne uprawnienia, jak każdy inny obywatel. Detektywi nie są zatem uprawnieni do przeszukiwania osób, pomieszczeń i pojazdów czy legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Osoby zajmujące się działalnością detektywistyczną zobowiązani są zachowywać w tajemnicy źródło informacji oraz okoliczności sprawy w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą. Zwolnienie z zachowania tajemnicy może się odbyć wyłącznie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Aby móc prowadzić działalność w zakresie usług detektywistycznych przedsiębiorca ma obowiązek posiadać licencję: w przypadku działalności wykonywanej osobiście licencję musi posiadać przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – licencje musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną, zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący biuro detektywistyczne nie może widnieć w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS oraz nie może być karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe. Za wymienione przestępstwa nie mogą być karane także osoby wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci. Działalność detektywistyczna należy do kręgu działalności regulowanych i wymaga wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Przedsiębiorca świadczący usługi detektywistyczne zobowiązany jest zachowywać pisemną formę umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów oraz przedstawiać tę dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli.